Frontpage
Truyện Cổ Tch Ba Ch Heo Con

trở về trang Xun


BA CH HEO CON

Ngy xưa c một b mẹ heo c ba ch heo con.
Ba ch heo con lớn nhanh như thổi do đ mẹ của chng mới ni rằng, "Cc con sau một thời gian di sống tại đy by giờ cc con đ lớn rồi. Cc con phải ra đi v tự xy cho mỗi đứa một căn nh. Nhưng phải cẩn thận đừng để ch st n bắt được cc con."

THE THREE LITTLE PIGS

Once upon a time there was a mother pig who had three little pigs.

The three little pigs grew so big that their mother said to them, "You are too big to live here any longer. You must go and build houses for yourselves. But take care that the wolf does not catch you."

page 2

 


 

Ba ch heo con bắt đầu ln đường." Chng ta hy cẩn thận đừng để si bắt nh", chng bảo với nhau.
Chẳng bao lu ba ch nhn thấy một bc nng dn đang vc một b rơm." Bc cho chu một t rơm nh." Ch heo cả ni." Chu sẽ lm một ngi nh bằng rơm."
" Được thi cậu b." Bc nng dn ni v cho cậu một số rơm.
The three little pigs set off. "We will take care that the wolf does not catch us," they said.
Soon they met a man who was carrying some straw. "Please will you give me some straw?" asked the first little pig. "I want to build a house for myself."
"Yes," said the man and he gave the first little pig some straw.
page 2

 


 

Ch heo cả dựng một ngi nh bằng rơm. Cậu rất hi lng. Cậu ni, " By giờ th si khng thể no bắt v ăn thịt được ta."
" Em sẽ lm một căn nh chắc chắn hơn của anh," ch heo kế ni.
" Em cũng vậy, em sẽ lm ngi nh chắc hơn của anh" ch heo t ni.

Then the first little pig built himself a house of straw. He was very pleased with his house. He said, "Now the wolf won't catch me and eat me."
"I shall build a stronger house than yours," said the second little pig.
"I shall build a stronger house than yours, too," said the third little pig.
page 2

 


 

Ch heo kế v ch heo t tiếp tục ln đường. Lt sau hai ch trng thấy một bc tiều phu vc trn người một b cnh cy.
"Xin bc cho chu một số cnh cy" Ch heo kế ni với bc ấy. "Chu sẽ dựng một ngi nh."
" Được thi cậu b," bc tiều phu đồng cho ch heo kế một số cnh cy.

The second little pig and the third little pig went on along the road. Soon they met a man who was carrying some sticks.
"Please will you give me some sticks ?" asked the second little pig. "I want to build a house for myself."
"Yes," said the man and he gave the second little pig some sticks.
page 2

 


 

Sau đ ch heo kế dựng một căn nh bằng cy. Oh! Trng n chắc chắn hơn ngi nh bằng rơm.
Ch heo kế rất hi lng về căn nh của mnh. Ch ni, " By giờ th si khng thể no bắt v ăn thịt ta."
" Em sẽ cất một ngi nh chắc chắn hơn của anh," ch heo t ni.

Then the second little pig built himself a house of sticks. It was stronger than the house of straw.
The second little pig was very pleased with his house. He said, "Now the wolf won't catch me and eat me."
"I shall build a stronger house than yours," said the third little pig.
page 2

 


 

Ch heo t tiếp tục rảo bước ln đường. Chốc lt sau ch gặp một bc thợ xy đang mang một số gạch.
" Bc ơi, hy cho chu một t gạch, c được khng a?" Ch heo t hỏi xin. " Chu sẽ xy một ngi nh"
" Được thi, ch b," Bc ấy cho ch heo con một số gạch.

The third little pig walked on, along the road, by himself. Soon he met a man carrying some bricks.
"Please will you give me some bricks?" asked the third little pig. "I want to build a house for myself."
"Yes," said the man and he gave the third little pig some bricks.
page 2

 


 

Rồi ch heo t tự mnh xy một ngi nh bằng gạch.
Phải mất thời gian kh lu mới hon thnh, khng sao v đ l một ngi nh chắc chắn.
Ch heo t rất hi lng với căn nh của mnh. Ch ni, " By giờ, Ch si sẽ khng bao giờ bắt v ăn thịt ta được"

Then the third little pig built himself a house of bricks.
It took him a long time to build it, for it was a very strong house.
The third little pig was very pleased with his house. He said, "Now the wolf won't catch me and eat me."
page 2

 


 

Hm sau một ch si xuất hiện trn đường. N đi đến ngi nh bằng rơm của ch heo cả.
Khi trng thấy ch si, ch heo cả vội vng chạy vo nh v đớng cửa lại.
Ch si g cửa v ni, " Ny heo con, ny heo con, mở cửa cho ta vo với."

The next day the wolf came along the road. He came to the house of straw which the first little pig had built.
When the first little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door.
The wolf knocked on the door and said, "Little pig, little pig, let me come in."
page 2

 


 

" Khng, khng" ch heo con ni. " Ta đ thề, ta đ thề, Ta khng để mi vo."
" Được rồi Ta bực mnh v ta bực mnh v Ta sẽ thổi tung căn nh của ngươi," ch si gầm gừ.
Ni rồi n thổi v n thổi,n thổi v n thổi. Ngi nh bằng rơm xập xuống, ch si ăn thịt ch heo cả dễ dng"

"No, no," said the little pig. "By the hair of my chinny chin chin, I will not let you come in."
"Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in," said the wolf.
So he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. The house of straw fell down and the wolf ate up the first little pig.
page 2

 


 

Hm sau ch si vẫn dọc theo con đường đi xa hơn. N đến ngi nh bằng cnh cy của ch heo kế.
Ch heo kế trng thấy ch si, liền chạy vo nh đng cửa lại.
Ch si g cửa v ni, " Ny heo con, ny heo con, hy mở cửa cho ta vo."

The next day the wolf walked further along the road. He came to the house of sticks which the second little pig had built.
When the second little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door.
The wolf knocked on the door and said, "Little pig, little pig, let me come in."
page 2

 


 

" Khng, khng," ch heo con ni. " Ta đ thề, ta đ thề, Ta khng để mi vo."
" Được rồi Ta bực mnh v ta bực mnh v Ta sẽ thổi tung căn nh của ngươi," ch si gầm gừ.
Ni rồi n thổi v n thổi,n thổi v n thổi. Ngi nh bằng cy xập xuống, ch si ăn thịt ch heo kế dễ dng"

"No, no," said the little pig. "By the hair of my chinny chin chin, I will not let you come in."
"Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in," said the wolf.
So he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. The house of sticks fell down and the wolf ate up the second little pig.
page 2

 


 

Hm sau ch si vẫn dọc theo con đường đi xa hơn nữa. N đến ngi nh bằng gạch của ch heo t.
Ch heo t trng thấy ch si, liền chạy vo nh đng cửa lại.
Ch si g cửa v ni, " Ny heo con, ny heo con, hy mở cửa cho ta vo."

The next day the wolf walked further along the road. He came to the house of bricks which the third little pig had built.
When the third little pig saw the wolf coming, he ran inside his house and shut the door.
The wolf knocked on the door and said, "Little pig, little pig, let me come in."
page 2

 


 

" Khng, khng," ch heo con ni. " Ta đ thề, ta đ thề, Ta khng để mi vo."
" Được rồi Ta bực mnh v ta bực mnh v Ta sẽ thổi tung căn nh của ngươi," ch si gầm gừ.
Ni rồi n thổi v n thổi, n thổi v n thổi. Nhưng căn nh bằng gạch thật chắc chắn khng hề ng xập.

"No, no," said the little pig. "By the hair of my chinny chin chin, I will not let you come in."
"Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in," said the wolf.
So he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. But the house of bricks did not fall down.
page 2

 


 

Ch si giận qu, nhưng n giả vờ như khng c chuyện g xảy ra. N nghĩ, " Ch heo con ny rất thng minh. Nếu mnh muốn bắt n, mnh phải giả vờ thn thiện mới được"
Nghĩ như thế n ni, " Ny ch heo con, lc su giờ sng ngy mai, ti sẽ dẫn bạn đến trang trại của ng Smith. Chng ta sẽ lấy những củ cải tươi ngon cho bữa tối."

The wolf was very angry, but he pretended not to be. He thought, "This is a clever little pig. If I want to catch him I must pretend to be his friend."
So the wolf said, "Little pig, if you will be ready at six o'clock in the morning, I will take you to Farmer Smith's field. We shall find some nice turnips for dinner."
page 2

 


 

"Oh! Tốt qu," Ch heo con ni. Nhưng ch heo t rất thng minh. Ch biết rất r ch si chỉ mong ăn thịt ch thi.
V thế sng hm sau ch heo t khởi hnh đến trang trại của nh nng Smith lc năm giờ. Ch lấy đầy giỏ củ cải v hối hả quay trở về nh trước su giờ.

"Very well," said the little pig. But the third little pig was a clever little pig. He knew that the wolf just wanted to eat him.
So the next morning the third little pig set off for Farmer Smith's field at five o'clock. He filled his basket with turnips. Then he hurried home before it was six o'clock.
page 2

 


 

Đng su giờ, ch si đến g cửa nh ch heo. " Bạn đ chuẩn bị chưa, bạn heo con?" n ni.
"Oh! Ti đ đến cnh đồng của ng Smith rồi," ch heo con ni. " Ti đ lấy đầy giỏ củ cải v đang nấu cho bữa ăn tối đy."
Ch si giận qu, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ.

At six o'clock the wolf knocked on the little pig's door. "Are you ready, little pig ?" he said.
"Oh! I have been to Farmer Smith's field," said the little pig. "I filled my basket with turnips and they are now cooking for my dinner."
The wolf was very angry, but he pretended not to be.
page 2

 


 

Sau đ ch si ni tiếp, " Vậy sng ngy mai bạn chuẩn bị nh, lc năm giờ ti sẽ dẫn bạn đến cy to của nh nng Brown. Chng ta sẽ hi những quả to đỏ tươi."
"Oh! Tốt qu," Ch heo con ni.
Sng hm sau, ch heo con ln đường lc bốn giờ. Ch tm được cy to. Ch tro ln cy, trong lc đang hi to, ch si bỗng xuất hiện.

Then the wolf said, "If you will be ready at five o'clock in the morning, I will take you to Farmer Brown's apple tree. We will pick some red apples."
"Very well," said the little pig.
Next morning, the little pig set off at four o'clock. He found the apple tree. He was up in the tree, picking apples, when the wolf came along.
page 2

 


 

Ch heo con hoảng sợ, nhưng ch giả vờ bnh thường. Ch ni, " Đy l những quả to ngon nhất, ng Si. Ti nm cho ng một tri nh"
Ch nm xuống một tri to, tri to lăn trn cch xa con đường. Ch si chạy theo nhặt.
Ch heo con liền leo xuống. Ch chạy một mạch về nh v đng cửa lại.

The little pig was very frightened, but he pretended not to be. He said, "These are fine apples, Mr. Wolf. I'll throw you one."
He threw down an apple, but it rolled away down the road. The wolf ran after it.
Then the little pig jumped down from the tree. He ran all the way home and shut his door quickly.
page 2

 


 

Ch si v cng giận dữ, nhưng vẫn giả vờ bnh thường.

N đi đến căn nh của ch heo con v g cửa. " Ny heo con," n gọi, " Nếu bạn chuẩn bị sẵn sng lc bốn giờ chiều nay, ti sẽ dẫn bạn đi hội chợ. Chng ta sẽ thch th khi chơi đnh đu v cưỡi ngựa vng xoay.

"Oh! Tốt qu," ch heo ni.

The wolf was very angry, but he still pretended not to be.

He went to the little pig's house and knocked on the door. "Little pig," he said, "if you will be ready at four o'clock this afternoon, I will take you to the fair. We will have some fun on the swings and roundabouts."

"Very well," said the little pig.
page 2

 


 

Lc hai giờ trưa ch heo con đi dến hội chợ. Ch v cng thch th với những tr chơi đnh đu v cưỡi ngựa vng xoay.
Sau đ ch heo con mua một thng đựng bơ. Ci thng trng giống như một thng rượu lớn.
Ch heo con trở về nh v trng thấy ch si đang đi ln đồi. Ch sợ qu, nhảy ngay vo thng đựng bơ.

At two o'clock the little pig set off for the fair. He had great fun, riding on the swings and roundabouts.
Then he bought himself a butter churn. It looked like a big barrel.
As little pig was going home he saw the wolf coming up the hill. Little pig was very frightened, so he jumped inside his butter churn.
page 2

 


 

Thng đựng bơ bắt đầu lăn trn lăn trn xuống đồi. Cng lc lăn cng nhanh. N hc ch si ng nho.
Ch si ngơ ngẩn khng biết ci g đ hc vo mnh. N sợ qu chạy trối chết.
Ch heo con nhảy ra khỏi thng đựng bơ v vc n về nh.

The butter churn began to roll over and over, down the hill. It rolled faster and faster. It knocked the wolf down.
The wolf did not know what had knocked him down. He was so frightened that he ran away as quickly as he could.
Little pig jumped out of his butter churn and carried it home.
page 2

 


 

Hm sau ch si đến nh ch heo con v g cửa.
N ni, " Bạn heo ơi, Ti khng đi được hội chợ ngy hom qua. i chao, một ci g đ to lắm lăn từ trn đồi xuống v hc vo ti."
"Ha- ha" ch heo ni, " Ti đ, ti ở trong thng đựng bơ "

The next day the wolf came and knocked on the little pig's door.
He said, "Little pig, I did not go to the fair yesterday. A great, big thing came rolling down the hill and knocked me over."
"Ha-ha!" said the little pig. "That was me, inside my butter churn!"
page 2

 


 

Khi ch si nghe như vậy, cơn giận dng ln, dng ln, dng ln.
N ni, " Ny heo con, ta sẽ ăn thịt mi. Ta sẽ leo ln ống khi v xuống bắt mi."
Ch heo con hoảng sợ, nhưng ch ni khng sao. Ch đặt một nồi nước to trn lửa, nấu si ln.

When the wolf heard this he was very, very, very angry indeed.
He said, "Little pig, I am going to eat you up. I am going to climb down your chimney to get you."
The little pig was very frightened, but he said nothing. He put a big pot of water on the fire, to boil.
page 2

 


 

Ch si leo ln mi nh. N chui vo ống khi v leo xuống.
Ch heo con mở nắp nồi nuớc si. Ch si rơi từ trn ống khi xuống ngay nồi nước rất mạnh. Thế l hết đời ch si.
Ch heo t qu thng minh so với ch si.

The wolf climbed on the roof. Then he began to come down the chimney.
The little pig took off the lid from the pot. Into the pot fell the wolf, with a big splash. And that was the end of the wolf.
The third little pig was too clever for him.
page 2

 

- The End -


trở về trang Xun

 

Trnh by v dịch thuật: Minh Hạnh v Chnh Hạnh