ơn Xin Gia Nhập

Hội A Hữu Dầu Tiếng Hải Ngọai

 

Gia i`nh ______________________________________

 

ịa Chỉ ________________________________________

 

Số điện thọai  ___________________________________

 

E-mail address (nếu c)     _________________________

 

Ti trn trọng xin gia nhập Hội A Hữu Dầu Tiếng  Hải Ngọai.

Ti đ đọc v chấp nhận Bản Nội Quy v iều Lệ của hội.

 

 

ơn k tại _____________________________

 

Ngy _____ thng _____ Năm _____________

 

Người đứng đơn

 

 

 

_______________________________________

 

 

 

*******************************************************

Xin vui lo`ng gởi đơn về địa chỉ

Trương Quang Nhơn

529 Kenneth St.

Campbell,  CA  95008

hoặc gởi đơn bằng e-mail đến webmaster@hoidautieng.com