Gửi Người Dưới Mộ      Thi Sĩ: Đinh Hng    Giọng Ngm: T Kiều Ngn

  Một Tiếng Em                 Thi Sĩ: Đinh Hng    Giọng Ngm: Hồng Vn &Đon Yn Linh

  A Lụa H Đng           Thi Sĩ: Nguyn Sa    Giọng Ngm: T Kiều Ngn

  Chu`a Hương                Thi Sĩ: Nguyễn Nhược Pha'p    Giọng Ngm: Hong Oanh

  Một Ma Đng               Thi Sĩ: Lưu Trọng Lư    Giọng Ngm: Quang Minh

  Nhớ Mẹ                            Thi Sĩ: Huyền    Giọng Ngm: Phi Haỉ

   Tiễn Em                  Thi Sĩ: Cung Trầm Tưởng    Giọng Ngm: Hong Oanh
Copyright © 2004 HOIDAUTIENG. All rights reserved.