Photo Gallery

m Cưới con gi ng Trần nh Minh (ngy xưa ở ường Chợ, DT)

C Du: Trần Thi Như An đẹp duyn cng Ch Rễ: Nguyễn Thnh Ti

Lễ cưới được cử hnh tại Houston ngy 6 thng 10, năm 2007

CHC MỪNG C DU CH RỄ AN-TI TRĂM NĂM HẠNH PHC


 

m Cưi Con Gi ng Trn nh Minh (DT) ti Houston

Hai h trnh din C Du & Ch R

Trong Tic Cưi Con anh Minh (DT) ti Houston

ng Hương DT: Dung, C Ba, Anh Chi Duy (DT-Bến Ct)

ng Hương DT Trong Tic Cưi con Anh TMinh

DT: . X Tng, Dung, C Ba, Anh Ch Duy, Anh Ch Nht, v Anh TMinh

19 ng Hương DT

Hnh k nim chp chung 19 đng hương DT trong tic cưi con anh TMinh.

Trong đm cưi DT ti Houston

Anh TMinh trong li ca tng con gi & con r